GiantRoboWar

Official Giant Robot Weight Class Index:

Yottabots = Heavy Weight 
..............
Zettabots = Light Heavy Weight .....
Exabots = Super Middle Weight .
Petabots = Middle Weight ............
Terabots = Welter Weight .............
Gigabots = Bantam Weight ...........
Megabots = Fly Weight ...................
 

       YAHOO             BING              GOOGLE             BAIDU